افتخارات:
واحد نمونه بهداشتی سومین همایش واحدهای نمونه صنایع غذایی و بهداشتی سال ۱۳۸۶

واحد نمونه بهداشتی سومین همایش واحدهای نمونه صنایع غذایی و بهداشتی سال ۱۳۸۶

همایش معرفی واحدهای نمونه صنایع غذایی و بهداشتی خراسان رضوی تیرماه ۱۳۸۶

همایش معرفی واحدهای نمونه صنایع غذایی و بهداشتی خراسان رضوی تیرماه ۱۳۸۶

واحد نمونه استاندارد سال ۱۳۸۶ در استان خراسان رضوی

واحد نمونه استاندارد سال ۱۳۸۶ در استان خراسان رضوی

لوح تقدیر اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

لوح تقدیر اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۵

واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۵

گواهینامه سیستم مدیریت ایزو ۹۰۰۱

گواهینامه سیستم مدیریت ایزو ۹۰۰۱

Codex Alimentarius Commission Certificate

Codex Alimentarius Commission Certificate

لوح تقدیر به عنوان صادر کننده نمونه استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۴

لوح تقدیر به عنوان صادر کننده نمونه استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۴

گواهینامه ایزو ۲۰۰۲

گواهینامه ایزو ۲۰۰۲

واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۶

واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۶

ISO 9001 Certificate

ISO 9001 Certificate

مسٔول فنی واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان خراسان رضوی

مسٔول فنی واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان خراسان رضوی

واحد نمونه صنایع تبدیلی زراعی

واحد نمونه صنایع تبدیلی زراعی

لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۸۶

لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۸۶