راههای دسترسی به ما

تلفن:

051-36222666

کد پستی:

پست الکترونیکی:

info@zoshk.ir

آدرس:

ايران - مشهد - کيلومتر 22 جاده قوچان - شرکت حسنانو ( کشت وصنعت زشک خراسان )